• Záložka do knihy

     • Aj naša škola sa zapojila do projektu Záložka do knihy. Tento rok nám vylosovali ZŠ Bojná, okres Topolčany. Vymenili sme záložky do knihy, ktoré vyrobili žiaci. 

     • Tekvičky

     • Žiaci v rámci ŠKD vyrobili tekvičky a vystavili ich pred školu. Večer svietili všetkým na cestu.

     • Nové usmernenie

     • MŠVVaŠ SR vydalo nové usmernenia týkajúce sa základných škôl od 1. 11. 2020. Usmernenie môžete nájsť na webovom sídle MŠVVaŠ SR - https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ . 

      Zmena sa dotkla i vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiakaVyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca_-_november_2020.pdf

      Tieto tlačivá sú prístupné v papierovej podobe na vrátnici školy alebo ich viete podať elektronicky prostredníctvom Edupage. 

      Ospravedlňujeme sa zmeny, ale neboli spôsobené nami. 

     • Zmena školských prázdnin

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva a na základe vážnej epidemiologickej situácie prišlo k úprave školských prázdnin:

      Jesenné prázdniny budú v dňoch: 30. 10.  a 02. 11. 2020 

      Ďalšie prázdniny: 6. 11. a 9.11. 2020

      Riaditeľské voľno bude 16. 11. 2020.

     • Vzdelávanie žiakov od 26. 10. 2020

     • Od 26. 10. 2020 prichádza k zmene podmienkam fungovanie škôl na základe vyhlásenia núdzového stavu štátu a rozhodnutiu ministra školstva SR č. 2020/17949:1-A1810 a to nasledovne:

      I. stupeň a ŠKD vyučovanie prebieha prezenčne,

      II. stupeň vzdelávanie bude prebiehať dištančne do 30. 11. 2020.

      16. 11. 2020 budú mať žiaci riaditeľské voľno - nebude prebiehať prezenčné a ani distančné vzdelávanie.

       

      I. stupeň

      Vyučovanie prebieha prezenčne podľa doterajších pokynov:

      • povinné nosenie rúšok v budove školy pre všetkých žiakov i zamestnancov,
      • vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín,
      • prerušenie záujmovej činnosti žiakov (prerušená krúžková činnosť),
      • uzatvorenie telocviční – telesná výchova sa koná len vonku, prípadne teoreticky,
      • vykonávanie ranného filtra v triedach na prvej vyučovacej hodine,
      • nástup do školy podľa harmonogramu: 

      Čas    Miesto vstupu      Triedy

      7:30    hlavný  vchod     3.A, 3.B, 3.C, 4.A,  4.B, 4.C

      7:45     hlavný  vchod    1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C

       

      ŠKD

      Činnosť ŠKD prebieha podľa doterajších pokynov:

      • ranný klub od 6.30 hod. do 7.15 hod.
      • klub funguje do 17.30 hod. 

      II. stupeň

      Vyučovanie prebieha dištančne.

      26.10. 2020 nebude online vyučovanie prebiehať. V tento deň si žiaci nainštalujú Zoom a skúsia pripojenie na EduPage prostredníctvom konta žiaka. 

      Od 27. 10. 2020 začne dištančné vzdelávanie a online vyučovanie podľa rozvrhu. 

      Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné a kontrolovaná bude aj účasť žiakov na online vzdelávaní.
      Ich neprítomnosť môže ospravelniť rodič triednemu učiteľovi.
      Žiaci budú počas dištančného vzdelávania hodnotení a známky, prípadne body alebo % sa budú zaratávať do celkového hodnotenia.
      V tomto období platí školský poriadok pre dištačné vzdelávanie a správanie sa počas online hodín. 

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie nasledujúcimi formami:

      A. prostredníctvom edukačného portálu EduPage
      B. využívaním aplikácie ZOOM
      C. prostredníctvom e-mailovej komunikácie

      Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom upraveného rozvrhu hodín. Žiaci budú vidieť rozhvrh prostredníctvom EduPage cez žiacke konto. 

       

       

     • COVID 19

     • V škole máme v karanténe triedu I.D. Na základe rozhodnutia RÚVZ žiaci zostanú doma do 19. 10. 2020. Žiaci idú späť do školy 20. 10. 2020. Pani učiteľka a pani vychovávateľka budú testované. Testovanie žiakov nie je nariadené. V prípade príznakov na ochorenie COVID 19 udetí, rodičia majú kontaktovať lekára alebo prihlásiť dieťa na testovanie. 

     • Deň jablka

     • Dňa 14. 10. 2020 sme si pripomenuli Svetový deň zdravia a zorganizovali sme pre žiakov školy Deň jablka. Žiaci 2.B pripravili rozhlasové okienky a ôsmaci rozdávali v prútených košíkoch jabĺčka po škole. Ušlo sa všetkým, ktorí mali chuť.

     • COVID 19 - nové opatrenia

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/17294:1-A1810 (https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/)

      sme prijali nasledovné opatrenia:

      • povinné nosenie rúšok v budove školy pre všetkých žiakov i zamestnancov,
      • prerušenie záujmovej činnosti žiakov (prerušená krúžková činnosť),
      • uzatvorenie telocviční – telesná výchova sa koná len vonku a v prípade zlého počasia teoreticky,
      • vykonávanie ranného filtra bude prebiehať pri vstupe do budovy školy. Žiaci chodia do školy naďalej podľa harmonogramu.

      Harmonogram nástupu žiakov do školy:

      7:30 - hlavný  vchod: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A,  4.B, 4.C

      7:30 - átrium: 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B

      7:45 - hlavný  vchod: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C

      7:45 - átrium: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B

      Tieto opatrenia platia do odvolania.

      Ďalej upozorňujeme, že ak žiak/čka nechodil/la do školy tri a viac dní (vrátane soboty a nedele) je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti -  vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx


     • Fotenie portrétov

     • V dňoch 20. - 21. 10. 2020 bude prebiehať fotenie portrétov žiakov. Žiaci dostali informovaný súhlas pre rodičov, ktorý je potrebné doniesť podpísaný, ak chcete, aby sa Vaše dieťa fotilo. Fotenie bude pribiehať individuálne za rešpektovania hygienických nariadení. Deviataci budú fotení na tablo, ktoré na konci školského roka dostanú zdarma. Bude to pre nich spomienka na celý život. 

     • Krúžky neorganizované školou

     • Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii nebudú krúžky, ktoré vedú iné organizácie (kruzkyvskole.sk, benitim, tvorivestavebnice, TJ SPOJE) zatiaľ v prevádzke. Sprísnené opatrenia sa týkajú aj odborov ZUŠ - nemôžu ich navštevovať deti, ktoré nie sú žiakmi našej školy. Tiež nie je stále možné využívať telocvične, takže ani krúžky v nich zatiaľ nebudú.

     • Krúžky začnú činnosť 5.10.2020

     • Krúžková činnosť na našej škole začne od pondelka 5.októbra za dodržania všetkých epidemiologických opatrení t.j. v rúškach a s dezinfekciou rúk a priestorov. Týka sa to všetkých krúžkov okrem Prípravy na T9 zo slovenčiny a matematiky - tie už svoju činnosť začali a prebiehajú, nakoľko sú v nich žiaci vždy len z jednej triedy. Vedúci krúžkov majú zoznamy prihlásených žiakov, ak ste dali podpísaný vzdelávací poukaz, môžete ho použiť na jeden krúžok. Ak ste prihlásili dieťa na viac krúžkov, tie ďalšie musíte zaplatiť vo výške ročného poplatku 32,- eur/ krúžok. Poštové poukážky na krúžky sú na vrátnici školy alebo u vedúcich krúžkov.

     • Škola v prírode

     • V dňoch 20. - 25. 9. 2020 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili školy v prírode v chate Lodiar na Počúvadle. 

      Plánovaný návrat je 25. 9. medzi 13.00 až 14.00 hod. 

     • Zmudri do škôl

     • V tomto školskom roku realizujeme vo 8.ročníku v rámci občianskej náuky a etickej výchovy vzdelávací program Zmudri do škôl. Ide o celoročný výchovno - vzdelávací program, súčasťou ktorého je využitie ôsmych krátkych videí (kurzov) v spojení s aktivitami pre žiakov, ktoré sú postavené na bádateľskej metóde. Realizácia programu sa bude uskutočňovať 1x measačne a postupovať sa bude podľa presne rozpracovanej metodiky, obsahujúcej podrobnú štruktúru vyučovacích hodín.

      Tematicky sú vzdelávacie kurzy zamerané na problematiku súdnictva, práva, trestnej činnosti, extrémemizmu, delenia moci v štáte a podobne.

      Okrem vzdelávacieho cieľa program plní aj cieľ výchovno - preventívny.

     • Logika a stratégie

     • Tento školský rok zavádzame nový program v škole na rozvoj logického a strategického myslenia žiakov, naučiť ich riešiť rôzne situácie, vedieť sa správne rozhodnúť, naučiť sa vzájomne spolupracovať na riešení problémových situácií. Program je zostavený na metóde Accelium EDU a rozvíja kognitívne, emocionálne a sociálne zručnosti žiakov. https://www.accelium.com/. Program budeme realizovať v druhom ročníku - ako povinný predmet, v štvrtom ročníku ako nepovinný predmet a na II. stupni ako súčasť matematiky a informatiky. Žiaci sa budú môcť zapojiť do medzinárodnej olympiády. 

     • Technická olympiáda

     • Dňa 8. 10. 2020 sa uskutoční školské kolo  Technickej olympiády. Prihlásiť sa môže žiak II. stupňa do 4. 10. 2020 prostredníctvom edupage u pána učiteľa PaedDr. Vladimíra Kuzára. 

     • Organizácia vyučovania od 16. 9. 2020

     • Škola počas trvania prvých dvoch týždňov vyučovania nemusela prijať vážnejšie opatrenia na základne opatrení týkajúcich sa ochorenia na COVID 19 a preto upravujeme organizáciu vyučovania od 16. 9. 2020 nasledovne:

      • Ranný Školský klub bude fungovať v čase od 6:30 hod. do 7:15 hod. a popoludní do 17.30 hod.
       Dieťa, ktoré príde po 7:15 hod., bude musieť počkať na otváranie školy. V rannom a dlhom školskom klube je povinnosť žiakov nosiť rúško.
      • Vstup pre žiakov do budovy školy bude od 7:30 hod. podľa doterajšieho harmonogramu.
      • Zvonenie počas vyučovania je upravené tak, že po 2. a 4. vyučovacej hodine bude 15 min. prestávka (veľká prestávka naďalej nebude) a žiaci počas prestávok zostávajú v triedach.
      • Žiaci sa budú deliť na skupiny na hodinách etickej a náboženskej výchovy, anglického, nemeckého a ruského jazyka, telesnej výchovy.
       V miešaných skupinách je pre všetkých žiakov povinnosť nosiť rúško.  
      • Krúžky začínajú pracovať od 1. 10. 2020.
       Prihlasovanie na školské krúžky bude spustené online od 16. 9. 2020.
       Na prihlásenie sa na krúžky iných organizácií musíte kontaktovať dané organizácie.
      • Zo ZUŠ sa budú môcť  žiaci vrátiť späť do ŠKD.
      • Obedovať sa bude naďalej podľa harmonogramu a za sprísnených opatrení.
      • Škola naďalej vykonáva ranný filter na prvej vyučovacej hodine.
      • Ak je žiak tri a viac dni mimo školy (spadá do toho aj sobota a nedeľa), musí pri nástupe priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      • Prosím, posielajte do školy zdravých žiakov.
       Blíži sa chrípkové obdobie a bude veľmi problematické rozpoznať druh ochorenia. 

      Usmernenia rodičom - viac informácií - usmernenia_pre_rodicov_od_16._9._2020.pdf​​​​​​​

      Nové usmernenie MŠVVaŠ SR od 16. 9. 2020 - Manual_MSVVaS_SR_-_16._9._2020.pdf​​​​​​​

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca.docx

     • Krúžky - vzdelávacie poukazy

     • Dňa 11. 9. dostanú všetci žiaci vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz môže žiak použiť na jeden krúžok organizovaný školou. Hodnota poukazu je 32,- € / školský rok. Ak si vyberie žiak z ponuky krúžkov školy, tak rodič podpíše vzdelávací poukaz, na zadnú stranu poukazu napíše krúžok, na ktorý chce vzdelávací poukaz použiť a odovzdá poukaz triednej pani učiteľke do 22. 9. 2020.

      Na krúžky sa budú žiaci prihlasovať online prostredníctvom Edupage. Online prihlasovanie bude otvorené od 16. 9. 2020. Na každý krúžok je určený maximálny počet žiakov. Po naplnení počtu bude prihlasovanie v danom krúžku zastavené. V prípade uvoľnenia miest bude prihlasovanie otvorené v druhom kole.


      Žiaci sa môžu prihlásiť  na viac krúžkov. Na jeden môžu použiť vzdelávací poukaz a ďalšie môžu uhradiť na OZ Pomoc školstvu v LamačiSK68 0200 0000 0018 4731 4253, kde do správy pre prijímateľa uvediete: meno a priezvisko žiaka, triedu a názov krúžku.

      Cena krúžku je 32,- € / školský rok. Poplatok sa uhrádza v plnej sume na začiatku činnosti krúžku. Prihlásenie si treba rozmyslieť, lebo poplatok je na celý školský rok a nevraciame ho.


      TÝŽDENNÝ ROZPIS KRÚŽKOV - kruzky_tyzdenny_prehlad_2020__2021.pdf​​​​​​​

      Karta krúžku - zoznam - Zoznam_kruzkov_-_karta_kruzku_2020_2021.pdf​​​​​​​


      Zoznam krúžkov školy:

      Čarovná flauta (pre začiatočníkov/pre pokročilých) – Mgr. Lucia Samuhelová

      Programovanie pre 4. ročník – Mgr. Jana Gilová

      Animovanie pre 5. – 9. ročník – Mgr. Jana Gilová

      Matematický krúžok pre 5. ročník – Mgr. Jana Gilová

      Chemický krúžok – PaedDr. Beata Nagyová

      Angličtina pre 3. a 4. ročník – PaedDr. Beata Nagyová

      Príprava na testovanie 9 z matematiky – Mgr. Mária Grausová

      Príprava na testovanie 9 zo slovenčiny – Mgr. Alžbeta Horváthová

      Novinársky krúžok – Mgr. Slavomíra Karpačová

      Spoznávaj fenomény sveta – Mgr. Slavomíra Karpačová

      Športový krúžok pre II. stupeň – Mgr. Jana Božiková

      Florbal pre 3. - 4. ročník – Mgr. Richard Kovács

      Florbal pre 5. – 9. ročník – Mgr. Richard Kovács

      Netradičné športy (Hugalele, Ringo,...) – Mgr. Igor Katona

      Kreativ – Mgr. Požgayová Gabriela

      Nemecký jazyk – Mgr. Požgayová Gabriela

      Klasický tanec – balet a tanečná gymnastika (1. – 3. ročník) – PaedDr. Natália Navarská

      Literárno-dramatický krúžok (1. – 3. ročník) – PaedDr. Natália Navarská

      Taliančina (II. stupeň) – PaedDr. Natália Navarská

      Dejepisný krúžok (II. stupeň) – Mgr. Veronika Kováčová

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Krúžky, ktoré organizujú iné organizácie:


      Detská atletika :

      Mgr. Jozef Hladký - hladky@skolalamac.sk - telocvičňa ZŠ - pondelok, utorok, štvrtok - 15.00-16.00 hod.


      Bedminton:

      bedmintonový krúžok je určený pre deti od 3. triedy, bude bežať v malej telocvični v pondelok a piatok v časoch 16.00 – 17.00, bude vedený trénermi z Bedmintonového klubu Spoje Bratislava, ktorí ho vedú na škole už 43 rokov. Rakety aj košíky máme, treba si nosiť iba úbor do telocvične. Platí sa 10 euro mesačne, v prípade použitia vzdelávacieho poukazu sa poplatok znižuje o hodnotu poukazu. V prípade záujmu môžu žiaci prestúpiť do športového bedmintonového klubu, kde sa trénuje trikrát týždenne dve hodiny a chodí sa na súťaže. - RNDr. Filip Guldan, CSc., Studenohorská 30, vedúci bedmintonovej prípravy mládeže v Lamači, mobil 0917 790 647,  mail filip.guldan@socpoist.sk


      OZ Krúžky v škole tento školský rok ponúka:

      Keramika - pondelok 15.00 - 16.00 hod - cena 82 € / polrok

      Bojové športy a sebaobrana - utorok 15.00 - 16.00 hod. - cena 68 € / polrok

      Naprogramuj si robota - streda 14.00 - 15.00 hod. - cena 91 € / polrok

      Hip hop a moderný tanec - piatok 14.00 - 15.00 hod. - cena 68 € / polrok

      Krúžovatka - štvrtok 15.00 - 16.00 hod. - cena 91 € / polrok

      bližšie informácie o prihlasovaní  - ZS_Malokarpatske_namestie_pdf.pdf


      Šachová akadémia:

      šachový krúžok - štvrtok 14.30 - 15.30, prvá hodiny  bude 8.10. 2020 - sachovaakademia@gmail.com, cena 60 €/polrok - Sachovy_kruzok_ZS_Malokarpatske_nam_2020.jpg


      Výtvarníček: 

      lektorka: Mgr. art. Alena Bušfy Timkovičová - 2 skupiny (1. - 2. ročník) od 1.10.2020 - štvrtky - cena 84 € / polrok  

      VYTVARNICEK_v_skole_2020_21_Final.pdf


      Beni Tím:

      telocvičňa školy - pondelok a streda - 15.00 - 16.00 hod. /16.30 - 17.30 hod. 

      http://benitim.sk, vedenie.beniklub@gmail.com  

      názov kurzu:                  myTEEN 

      určené pre deti:             11 - 15 rokov 

      krátky popis kurzu:  športovo vzdelávací program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe, nasledovať zdravý                                  a vyrovnaný životný štýl.

      dni a časy:                     PONDELOK  od 15:00 - 16:00 hod. (malá telocvičňa)

                                            STREDA od 15:00 - 16:00 hod. (veľká telocvičňa)  

      miesto:                          malá, veľká telocvičňa ZŠ Malokarpatské nám.

      podrobný popis kurzu: Špeciálny program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe, nasledovať zdravý a vyrovnaný životný štýl.

      Celoročný kurz pozostáva z tréningov a skupinových  stretnutí s tútorkami. Dievčatá sa dozvedia novinky  o zdravom životnom štýle, ako dbať o svoju fyzičku a psychohygienu a osvoja si pritom zdravé návyky a vzorce správania, ktoré ich budú sprevádzať aj do dospelosti. Dievčatá sa budú môcť pýtať na to čo ich najviac zaujíma a odpovedia im a odpovede im pomôžu nájsť odborníci. Pohyb v telocvični si dievčatá vyskladajú aj podľa svojej chuti, pre ne vyškolení  tréneri ich prevedú crossfitom, jogou, kin balom, fresbee, sebeobranou, loptovými športami, fitness cvičením.


      V škole pracuje Základná umelecká škola Jozefa Kresánka v troch odboroch:

      literárno - dramatický odbor

      tanečný odbor

      výtvarný odbor

      Vzdelávacie poukazy, ktoré chcete dať ZUŠ - nenoste do školy, ale odovzdajte priamo do ZUŠ.

      TÝŽDENNÝ ROZPIS KRÚŽKOV - kruzky_tyzdenny_prehlad_2020__2021.pdf​​​​​​​

      Karta krúžku - zoznam - Zoznam_kruzkov_-_karta_kruzku_2020_2021.docx​​​​​​​

     • Zdravá škola - básnička na prvé dni v škole

     • Chladná jeseň sa už hlási,

      prišli opäť školské časy.

      COVID -vírus je tu stále,

      problémy s ním nie sú malé.

      Zdravie chceme bez závady,

      máme preto múdre rady:

      Poriadne si ruky mydli,

      vírus sa v nich neusídli.

      Zababuš sa do rúška,

      daj ho pevne za ušká.

      Každý odstup sa dnes ráta,

      chrániť chceš aj kamaráta.

      Všetkých v škole podľa zvyku

      pozdrav radšej bez dotyku.

      Keby si však veľmi chcel,

      je tu dezinfekčný gél.

      Taký je dnes školský čas,

      pravidiel je plný zas.

      Pre Teba to bude hračka,

      veď si náš žiak, naša žiačka!

      Všetko hravo zvládneme,

      COVIDu sa vyhneme.

     • Nosenie rúšok v škole

     •  

      Vážení rodičia,

      v týchto dňoch vznikajú diskusie rodičov na verejnosti ohľadom nosenia rúšok v škole.
      Škola je inštitúcia, ktorá musí akceptovať usmernenia nadriadených orgánov (MŠVVaŠ SR, RÚVZ SR, zriaďovateľ a pod.) a snaží sa nájsť riešenia najvhodnejšie pre žiakov. Keď je raz dané, že všetci žiaci majú nosiť rúška v spoločných priestoroch, žiaci I. stupňa nosia rúška v triede dobrovoľne a žiaci II. stupňa nosia rúška v triede povinne, tak to škola musí akceptovať a dodržiavať.

      Ak dieťa má zdravotné problémy (napr. alergia, astma a pod.) má na rúšku označenie (pripnutý kvietok alebo inú značku), rúško má na tvári, ale môže si ho stiahnuť z ústa a nosa podľa potreby.
      Žiak do školy bez rúška nevstupuje.

      Vážení rodičia, v škole je viac ako 560 žiakov a 69 zamestnancov školy. Každý má rôzne zdravotné a iné problémy. Prosím Vás o tolerantné a empatické správanie a dodržiavanie pravidiel.
      Urobme všetko preto, aby sme po dvoch týždňoch mohli prejsť na voľnejší režim  a na normálne vyučovanie. My nechceme opäť vyučovať dištančne a Vy určite nechcete, aby Vaše deti zostali doma a učili sa na diaľku. Školská dochádzka je povinná, to znamená, že aj pre dištančné vzdelávanie budú platiť prísnejšie pravidlá, ako to bolo v prvej vlne COVIDu 19.

      Prosíme Vás, aby ste naladili svoje deti pozitívne a hlavne im vysvetlili dôležitosť a správnosť opatrení. Keď pôjdeme jednotne, určite to budeme mať všetci jednoduchšie. Verím, že to spoločne zvládneme, tak ako sme to zvládli v júni 2020.

       

                                                                                                                      Mgr. Alena Petáková
                                                                                                                                    riaditeľka