• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

   • Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

    https://mpc-edu.sk

     

    Základná škola od septembra 2020 vďaka národnému projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ rozšírila odborný tím školy o špeciálnu pedagogičku a 4 asistentky  učiteľa, ktoré sa venujú žiakom so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacím potrebami. Sú to žiaci, ktorí majú diagnostikované rôzne poruchy učenia alebo správania.  Celý odborný tím na našej škole pracuje v zložení: školská poradkyňa, školská psychologička, dvaja školskí špeciálni pedagógovia a štyri asistentky učiteľa.  V asistencii pomáhajú na skrátený úväzok aj viacerí pedagogickí zamestnanci. Všetci sa snažia žiakom pomáhať buď vo forme individuálnej práce so žiakom  alebo priamo v kolektíve triedy na jednotlivých vyučovacích hodinách. Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    V čase, keď sú žiaci II. stupňa na online vzdelávaní a nemôžu chodiť do školy, asistentky boli pridelené do viacerých tried I. stupňa, hlavne do prvých tried, aby tak pomohli žiakom, ktorí nezvládajú preberané učivo a potrebujú individuálnu pomoc. Špeciálni pedagógovia individuálne pracujú so žiakmi I. stupňa a pomáhajú im inými formami a metódami sprístupniť preberané učivo.  Škola je pripravená aj na prácu so žiakmi II. stupňa, ktorí majú technické problémy pri dištančnom alebo online vzdelávaní. Práve v práci s nimi individuálne alebo v malých skupinách , nám pomôžu členovia tohto odborného tímu.