• Základné informácie o ŠKD

    • Ranná ŠKD začína o 6.30 hod. a končí o 7.20 hod. Po tomto čase už nie je možné dať dieťa do rannej ŠKD. V prípade potreby môže dieťa počkať na vrátnici do púšťania do školy.
      
    • Poobedná činnosť ŠKD začína hneď po skončení vyučovania.
      
    • Dieťa na základe písomného vyjadrenia rodiča môže opustiť klub a to buď na krúžok alebo odísť samé domov.
      
    • Dieťa si môže vyzdvihnúť rodič alebo rodinný príslušník, známy na základe kartičky, ktorú odovzdá na vrátnici. Ak si zabudne kartičku rodinný príslušník, zapíše sa na vrátnici. 
     Ak príde dieťa vyzdvihnúť známy rodiny a nemá kartičku musí mať písomný súhlas rodičov dieťaťa, že môže vyzdvihnúť dieťa.
    • Poplatok za školné je - 25,- € za mesiac na jedného žiaka s trvalým pobytom v MČ Bratislava Lamač a 35,- € na jedného žiaka s trvalým pobytom v inej mestskej časti alebo obci (VZN č. 3/2019 s účinnosťou od  1. 9. 2019). Poplatok musí byť zaplatený k 1. dňu v mesiaci. Uhradiť ho je možné buď poštovou poukážkou alebo internet bankingom. Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol dieťaťa, ktoré Vám vydá pani vychovávateľka. Neplatenie školného je dôvodom na vylúčenie dieťaťa z ŠKD. 
    • Činnosť školského klubu končí o 17.30 hod.
      
    • Informácie o ŠKD v kocke (na vytlačenie) - Info_pre_prvakov_SKD.pdf