Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností RKS
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná a športová výchova TSV1
Telesná a športová výchova TSV2
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TEC
ÚC - teoretická časť UC - tč
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
    Malokarpatské námestie 1
    841 03 Bratislava - Lamač
  • (+421) 2 647 80 640

Fotogaléria