• Opatrenia školy v čase COVID 19

   •  

    MŠVVaŠ SR vydalo nové usmernenia týkajúce sa základných škôl od 1. 11. 2020. Usmernenie môžete nájsť na webovom sídle MŠVVaŠ SR - https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ . 

    Zmena sa dotkla i vyhlásenie o beznfekčnosti zákonného zástupcu žiakaVyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca_-_november_2020.pdf

    Tieto tlačivá sú prístupné v papierovej podobe na vrátnici školy alebo ich viete podať elektronicky prostredníctvom Edupage. 

    Usmernenie MŠVVaŠ SR - Usmernenie_MSVVaS_SR_-_november_2020.pdf
    Podmienky vstupu do budovy školy - podmienky_vstupu_do_skoly_-_november_2020.pdf

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    28.10.2020 - v triedach 4.C a 6.A boli nahlásení pozitívne testovaní žiaci. Žiaci neboli v škole od 16. 10. 2020. Od toho dňa prešlo viac ako 10 dní povinnej karantény. RÚVZ SR zatiaľ škole nedal žiadne špeciálne opatrenia.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Od 26. 10. 2020 prichádza k zmene podmienkam fungovanie škôl na základe vyhlásenia núdzového stavu štátu a rozhodnutiu ministra školstva SR č. 2020/17949:1-A1810 a to nasledovne:

    I. stupeň a ŠKD vyučovanie prebieha prezenčne,

    II. stupeň vzdelávanie bude prebiehať dištančne do 30. 11. 2020.

    16. 11. 2020 budú mať žiaci riaditeľské voľno - nebude prebiehať prezenčné a ani distančné vzdelávanie.

    Prevádzkový poriadok platný od 26. 10. 2020 - prevadzka_skoly_26_10_2020_web.pdf

    I. stupeň

    Vyučovanie prebieha prezenčne podľa doterajších pokynov:

    • povinné nosenie rúšok v budove školy pre všetkých žiakov i zamestnancov,
    • vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín,
    • prerušenie záujmovej činnosti žiakov (prerušená krúžková činnosť),
    • uzatvorenie telocviční – telesná výchova sa koná len vonku, prípadne teoreticky,
    • vykonávanie ranného filtra v triedach na prvej vyučovacej hodine,
    • nástup do školy podľa harmonogramu: 

    Čas    Miesto vstupu      Triedy

    7:30    hlavný  vchod     3.A, 3.B, 3.C, 4.A,  4.B, 4.C

    7:45     hlavný  vchod    1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C

     

    ŠKD

    Činnosť ŠKD prebieha podľa doterajších pokynov:

    • ranný klub od 6.30 hod. do 7.15 hod.
    • klub funguje do 17.30 hod. 

    II. stupeň

    Vyučovanie prebieha dištančne.

    26.10. 2020 nebude online vyučovanie prebiehať. V tento deň si žiaci nainštalujú Zoom a skúsia pripojenie na EduPage prostredníctvom konta žiaka. 

    Od 27. 10. 2020 začne dištančné vzdelávanie a online vyučovanie podľa rozvrhu. 

    Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné a kontrolovaná bude aj účasť žiakov na online vzdelávaní.
    Ich neprítomnosť môže ospravelniť rodič triednemu učiteľovi.
    Žiaci budú počas dištančného vzdelávania hodnotení a známky, prípadne body alebo % sa budú zaratávať do celkového hodnotenia.
    V tomto období platí školský poriadok pre dištačné vzdelávanie a správanie sa počas online hodín. 

    Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie nasledujúcimi formami:

    A. prostredníctvom edukačného portálu EduPage
    B. využívaním aplikácie ZOOM
    C. prostredníctvom e-mailovej komunikácie

    Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom upraveného rozvrhu hodín. Žiaci budú vidieť rozhvrh prostredníctvom EduPage cez žiacke konto. 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    I.D trieda je do 19. 10. 2020 v karanténe kvôli pozitívnemu ochoreniu žiačky na COVID 19. 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/17294:1-A1810 (https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/)

    sme prijali nasledovné opatrenia:

    • povinné nosenie rúšok v budove školy pre všetkých žiakov i zamestnancov,
    • prerušenie záujmovej činnosti žiakov (prerušená krúžková činnosť),
    • uzatvorenie telocviční – telesná výchova sa koná len vonku a v prípade zlého počasia teoreticky,
    • vykonávanie ranného filtra bude prebiehať pri vstupe do budovy školy. Žiaci chodia do školy naďalej podľa harmonogramu.

    Harmonogram nástupu žiakov do školy:

    7:30 - hlavný  vchod: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A,  4.B, 4.C

    7:30 - átrium: 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B

    7:45 - hlavný  vchod: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C

    7:45 - átrium: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B

    Tieto opatrenia platia do odvolania.

    Ďalej upozorňujeme, že ak žiak/čka nechodil/la do školy tri a viac dní (vrátane soboty a nedele) je potrebné priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti -  vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Organizácia vyučovania od 16. 9. 2020

    • Škola počas trvania prvých dvoch týždňov vyučovania nemusela prijať vážnejšie opatrenia na základne opatrení týkajúcich sa ochorenia na COVID 19 a preto upravujeme organizáciu vyučovania od 16. 9. 2020 nasledovne:

     Usmernenia rodičom - viac informácií - usmernenia_pre_rodicov_od_16._9._2020.pdf

     Nové usmernenie MŠVVaŠ SR od 16. 9. 2020 - Manual_MSVVaS_SR_-_16._9._2020.pdf

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca.docx

     • Ranný Školský klub bude fungovať v čase od 6:30 hod. do 7:15 hod. a popoludní do 17.30 hod.
      Dieťa, ktoré príde po 7:15 hod., bude musieť počkať na otváranie školy. V rannom a dlhom školskom klube je povinnosť žiakov nosiť rúško.
     • Vstup pre žiakov do budovy školy bude od 7:30 hod. podľa doterajšieho harmonogramu.
     • Zvonenie počas vyučovania je upravené tak, že po 2. a 4. vyučovacej hodine bude 15 min. prestávka (veľká prestávka naďalej nebude) a žiaci počas prestávok zostávajú v triedach.
     • Žiaci sa budú deliť na skupiny na hodinách etickej a náboženskej výchovy, anglického, nemeckého a ruského jazyka, telesnej výchovy.
      V miešaných skupinách je pre všetkých žiakov povinnosť nosiť rúško.  
     • Krúžky začínajú pracovať od 1. 10. 2020.
      Prihlasovanie na školské krúžky bude spustené online od 16. 9. 2020.
      Na prihlásenie sa na krúžky iných organizácií musíte kontaktovať dané organizácie.
     • Zo ZUŠ sa budú môcť  žiaci vrátiť späť do ŠKD.
     • Obedovať sa bude naďalej podľa harmonogramu a za sprísnených opatrení.
     • Škola naďalej vykonáva ranný filter na prvej vyučovacej hodine.
     • Ak je žiak tri a viac dni mimo školy (spadá do toho aj sobota a nedeľa), musí pri nástupe priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
     • Prosím, posielajte do školy zdravých žiakov.
      Blíži sa chrípkové obdobie a bude veľmi problematické rozpoznať druh ochorenia. 

    Usmernenia rodičom - viac informácií - usmernenia_pre_rodicov_od_16._9._2020.pdf

    Nové usmernenie MŠVVaŠ SR od 16. 9. 2020 - Manual_MSVVaS_SR_-_16._9._2020.pdf

    Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_zakonny_zastupca.docx

    .................................................................................................................................................................................

    Školský rok 2020/2021
    Školský rok 2020/2021 začína 2. 9. 2020. 

    • prevádzka a vnútorný režim školy -prevadzka_skoly_september_2020_.docx
    • list pre rodičov s usmernením k prvým dňom v škole - Usmernenia_rodicom_k_2.9.2020.pdf
    • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 - Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_-_ziak.docx
    • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.docx
    • Zvonenie a harmonogram obedov -zvonenie_-_obedy(2).pdf
    • Program prvého dňa je nasledovný:

     • 8.00 hod. - stretnutie s prvákmi podľa informácii v liste pre rodičov (nájdete nižšie)
     • 9.00 hod. - nástup žiakov 2. - 9. ročníka podľa informácii v liste pre rodičov (nižšie)
     • od 11.00 hod. začína obed - podľa harmonogramu. Žiaci, ktorí nepôjdu na obed sa musia odhlásiť z obeda. V opačnom prípade zaplatia plnú sumu obeda. 
     • ŠKD je otvorené do 16.00 hod.

    Otvorenie prebieha za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení. Prosíme všetkých zákonných zástupcov žiakov, aby si ich naštudovali: